Nakládání s osobními údaji

Podmínky nakládání s osobními údaji klientů společnosti Top Moravia Q, s.r.o.

Klient – zájemce o účast na prezentační akci společnosti TOP MORAVIA Q s.r.o., či účastník takové prezentační akce, který vyslovil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaj - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu – především jméno, příjmení, datum narození a bydliště subjektu údajů

Subjekt údajů - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují

Správcem - každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj - společnost TOP MORAVIA Q s.r.o., sídlem Faměrovo náměstí 35/19,PSČ 618 00, IČ 26220652, zapsaná v OR vedeném KS v Brně v oddíle C, vložka 37518.

Zpracovatel - každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje

Zpracování osobních údajů - jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů

Klienti společnosti TOP MORAVIA Q s.r.o. jsou srozuměni ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem splnění zákonných povinností správce jednání o smluvních vztazích s klientem jakožto subjektem údajů, plnění povinností z uzavřených smluv, pro archivační a analytické účely správce, pro marketingové a obchodní účely správce a pro informování a nabídku dalších služeb správce nebo jeho obchodních partnerů. Klient současně dává prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů tak je uvedeno výše. Tento souhlas je dán na dobu neurčitou.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle věty první tohoto odstavce a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Klient současně prohlašuje, že byl seznámen s právem svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, jakož i s právem na poskytnutí informace o zpracování svých osobních ůdajů.

Klient také tímto dává prodávajícímu svůj souhlas s přiřazováním dalších osobních údajů, které byly získány legálním způsobem, k osobním údajům získaným správcem doposud. Současně dává klient společnosti TOP MORAVIA Q s.r.o. souhlas s poskytování osobních údajů třetím osobám, avšak pouze za účelem nabízení obchodu a služeb v souvislosti s její obchodní činností.

TOP MORAVIA Q, s.r.o. - Faměrovo náměstí 35/19 | 618 00 Brno - Černovice | email: info@topmoravia.com

Nakládání s osobními údaji

Realizace: epres. Doporučujeme: Soukromá klinika